Polska   |   malopolskie   |   limanowski BIP  | Podwórko IAP | Poczta    
Strona główna > Kultura, konkursy
     
: odwiedzin serwisuKonkurs "Nasza Świetlica, Nasz Klub"

Celem konkursu jest poprawa warunków życia i edukacji mieszkańców wsi a przede wszystkim dostępu do informacji (Internetu) poprzez wspomaganie lokalnych inicjatyw społecznych polegających na samodzielnym tworzeniu przez mieszkańców miejsc wspólnych spotkań i pożytecznego spędzania czasu, centrów skupiających ludzi światłych, dążących do dalszego rozwoju wsi - miejsc zwanych świetlicą / klubem, w których będzie zapewniony: • stały i bezpłatny dostęp do Internetu oraz pomoc w jego wykorzystywaniu i wyszukiwaniu informacji; • podstawowy zestaw słowników, encyklopedii (w formie tradycyjnej i elektronicznej); • możliwość samodzielnej nauki z wykorzystaniem Internetu i programów multimedialnych; • możliwość odrabiania lekcji; • możliwość rozwijania zainteresowań, uczestniczenia w różnorodnych zajęciach, twórczego spędzania wolnego czasu; • możliwość swobodnego spotykania się i wspólnych działań dzieci, młodzieży, dorosłych i osób starszych (integracja międzypokoleniowa); • możliwość organizowania zebrań mieszkańców wsi oraz różnego rodzaju kursów i szkoleń.

Fundacja Wspomagania Wsi

zaprasza do udziału w konkursie

  "Nasza Świetlica, Nasz Klub"

Opis konkursu

Cel konkursu
Celem konkursu jest poprawa warunków życia i edukacji mieszkańców wsi a przede wszystkim dostępu do informacji (Internetu) poprzez  wspomaganie lokalnych inicjatyw społecznych polegających na samodzielnym tworzeniu przez mieszkańców miejsc wspólnych spotkań i pożytecznego spędzania czasu, centrów skupiających ludzi światłych, dążących do dalszego rozwoju wsi - miejsc zwanych świetlicą / klubem, w których będzie zapewniony:

 • stały i bezpłatny dostęp do Internetu oraz pomoc w jego wykorzystywaniu i wyszukiwaniu informacji;
 • podstawowy zestaw słowników, encyklopedii (w formie tradycyjnej i elektronicznej);
 • możliwość samodzielnej nauki z wykorzystaniem Internetu i programów multimedialnych;
 • możliwość odrabiania lekcji;
 • możliwość rozwijania zainteresowań, uczestniczenia w różnorodnych zajęciach, twórczego  spędzania wolnego czasu;
 • możliwość swobodnego spotykania się i wspólnych działań dzieci, młodzieży, dorosłych i osób starszych (integracja międzypokoleniowa);
 • możliwość organizowania zebrań mieszkańców wsi  oraz różnego rodzaju kursów i szkoleń.

Świetlice/kluby mają być prowadzone przede wszystkim przez lokalne organizacje pozarządowe, które mogą mieć w nich również swoją siedzibę.

Sposób działania świetlicy/klubu

Świetlice/kluby:

 • będą działały według regulaminu korzystania ze świetlicy/klubu. Regulamin będzie na stałe wywieszony w świetlicy/klubie;
 • będą otwarte w godzinach dogodnych i ustalonych w porozumieniu z mieszkańcami wsi;
 • będzie w nich zorganizowana (będzie wyznaczona osoba lub osoby) opieka nad zgromadzonym  sprzętem i urządzeniami (dotyczy to również sposobu zamykania i otwierania świetlicy/klubu oraz przechowywania i udostępniania klucza);
 • będzie w nich zapewniony i zorganizowany (samodzielnie przez mieszkańców) sposób utrzymywania świetlicy/klubu w czystości (dotyczy to budynku i otoczenia);
 • będzie w nich zapewniona i zorganizowana przez mieszkańców opieka nad dziećmi i młodzieżą przebywającymi w świetlicy/klubie (mogą to być dyżury pełnione przez samych mieszkańców, nie są wymagane kwalifikacje ani wykształcenie pedagogiczne).

Świetlice/kluby będą działać na podstawie planu zajęć. 
Zgłoszony w konkursie projekt będzie realizowany według harmonogramu działań.

Harmonogram działań w projekcie i plan zajęć świetlicy/klubu (oraz regulamin korzystania ze świetlicy/klubu) muszą być opracowane w porozumieniu z mieszkańcami wsi.

Czas trwania projektu
Czas trwania projektu, realizowanego według przedstawionego harmonogramu działań i planu zajęć to minimum 12 miesięcy, począwszy od lutego 2008 (ale nie później niż od  31 marca 2008, natomiast w przypadku oczekiwania organizacji na rejestrację, od momentu  rejestracji i otrzymania dotacji (na założone, własne konto bankowe)).

Osoby reprezentujące świetlicę/klub 
Ze względów organizacyjnych konieczne jest aby każdą świetlicę/klub reprezentowały 2 osoby:

1.  osoba odpowiedzialna za złożony w konkursie projekt (jego treść i budżet) oraz jego realizację.
2.  zastępca (zastępcą  może być opiekun świetlicy/klubu)

Osoby te mogą dzielić się ze sobą rolami. Można być odpowiedzialnym za realizację projektu i  równocześnie opiekunem świetlicy/klubu.
Wymagane jest pisemne zadeklarowanie swojego zaangażowania w realizację projektu (patrz załącznik nr 1). Obydwie osoby  reprezentujące świetlicę/klub powinny mieszkać na terenie wsi (ewentualnie sołectwa), w której będzie działała/działa świetlica/klub i być członkiem organizacji zgłaszającej projekt.

Lokalizacja świetlicy/klubu:

1.  Świetlica/klub powinien znajdować się we wsi, w takim miejscu, do którego  wszyscy mieszkańcy  (zwłaszcza dzieci i osoby starsze) oraz osoby odpowiedzialne za realizację projektu (przede wszystkim opiekun) mogą dojść pieszo.
2.  Świetlice/kluby znajdujące się we wsiach będących siedzibami gmin (w tym również świetlice parafialne) nie są objęte konkursem FWW i nie można otrzymać dotacji na działalność świetlic/klubów tam zlokalizowanych.
3.  Projekty dotyczące świetlic/ klubów powstających/działających we wsiach popegeerowskich mogą przy ocenie otrzymać 2 dodatkowe punkty jeżeli w projekcie będzie opisany wpływ powstałego PGR-u na historię wsi oraz losy jej mieszkańców. 
4.  Świetlica nie może się znajdować na obrzeżach miasta. Mieszkańcy wsi mający możliwość korzystania z oferty świetlic miejskich (dzięki regularnej komunikacji podmiejskiej) nie mogą być beneficjentami naszego konkursu. 
5.  Warunkiem otrzymania dotacji jest posiadanie przez wnioskodawcę aktu własności lub innego dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością, w której znajduje się świetlica/klub. W przypadku poniesienia, w trakcie realizacji projektu, kosztów dotyczących obiektów  będących własnością wnioskodawcy zabronione jest przenoszenie własności na inne podmioty przez okres co najmniej 5 lat od chwili zrealizowania projektu. 
6.  W przypadku kiedy świetlica/klub będzie zlokalizowana w budynku szkoły lub przedszkola konieczne jest utworzenie osobnego wejścia tak aby godziny otwarcia świetlicy/klubu były niezależne od godzin otwarcia szkoły lub przedszkola.

Wyposażenie świetlicy/klubu
Podstawowym wymogiem konkursu jest aby w efekcie zrealizowanego projektu i udzielonej dotacji w każdej świetlicy/klubie znajdował się przynajmniej jeden komputer ze stałym łączem.

Organizacje ubiegające się o dotację ale nie mające jeszcze Internetu zobowiązane są do przeanalizowania i opisania we wniosku wszystkich możliwości doprowadzenia do świetlicy/klubu łącza internetowego jak również możliwości sfinansowania abonamentu, nie tylko podczas trwania projektu ale również po jego zakończeniu  (przez kolejny rok działalności świetlicy/klubu licząc od daty zakończenie projektu zgłoszonego na konkurs  „Nasza Świetlica, Nasz Klub”).

Pomieszczenia świetlicy/ klubu powinny być dostosowane do potrzeb przebywających w nich ludzi, posiadać dostęp do bieżącej wody, odprowadzenia ścieków, być wyposażone w energię elektryczną i ogrzewanie. Jeżeli organizacja zgłaszająca projekt dysponuje pomieszczeniem, które nie spełnia wyżej wspomnianych warunków możliwe jest, w ramach dotacji, doprowadzenie tego pomieszczenia do wyżej opisanego stanu. Wymaga to jednak maksymalnego wkładu (praca społeczna) mieszkańców przy czym dotacja nie może być przeznaczona tylko na sam remont.

Jakie organizacje mogą otrzymać dotację w konkursie ,,Nasza Świetlica, Nasz Klub”:

1.  Przede wszystkim lokalne (mające siedzibę we wsi, w której działają) organizacje pozarządowe działające na terenie wsi, w której powstaje/jest  świetlica/klub takie jak np. lokalne stowarzyszenia rozwoju wsi. Także koła gospodyń wiejskich czy  rady sołeckie działające w danej wsi ale tylko i wyłącznie zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym (posiadające KRS) i posiadające własne konto bankowe (dla potrzeb konkursu nazwane jako organizacja typu A).
2.  Również lokalne organizacje pozarządowe działające na obszarze nie większym niż obszar danej gminy i mające siedzibę na terenie gminy, w której świetlica/ klub będzie działać, zarejestrowane i mające swoje własne konto bankowe (dla potrzeb konkursu nazwane jako organizacja typu B). Organizacje te mogą mieć swoją siedzibę we wsi, która jest siedzibą gminy ale nie mogą otrzymać dotacji na działalność świetlicy/ klubu znajdującego się w tej wsi. Warunek dodatkowy – osoba odpowiedzialna za projekt i opiekun świetlicy/klubu musi być mieszkańcem wsi (ewentualnie sołectwa), w której działa/będzie działać świetlica/klub.
3.  Ochotnicze Straże Pożarne ale tylko te, które są zarejestrowane jako stowarzyszenia (konieczny KRS) i posiadają własne konto bankowe. 
4.  Parafie, w skład których wchodzą wsie, gdzie świetlica/ klub będzie działać ale tylko te, które posiadają własne konto bankowe lub podpiszą porozumienie z organizacjami wymienionymi powyżej w sprawie realizacji projektu.

Uwaga !
5.  Dopuszczamy możliwość złożenia wniosku przez lokalne organizacje pozarządowe będące w trakcie rejestracji. W takich przypadkach dotacja może być przyznana dopiero po zakończeniu procesu rejestracji organizacji  i założeniu przez nią samodzielnego konta bankowego (dla potrzeb konkursu nazwane jako organizacja typu C).

Warunkiem otrzymania dotacji jest posiadanie własnego konta bankowego.  W konkursie ,,Nasza Świetlica, Nasz Klub” nie jest możliwe przekazanie dotacji na inne konto niż konto organizacji zgłaszającej i realizującej projekt.
Organizacja startująca w konkursie może ubiegać się o dotację tylko dla jednej świetlicy i złożyć tylko jeden wniosek.

Organizacje, które otrzymały dotacje w poprzednich konkursach ,,Nasza Świetlica” lub ,,Nasza Świetlica II” i kontynuują swoją działalność mogą ponownie składać wnioski w konkursie. W takim przypadku kolejna dotacja może być przyznana dopiero po rozliczeniu poprzedniej. Jednakże warunkiem przyznania dotacji jest spełnienie przez te organizacje warunków tego konkursu (posiadanie osobowości prawnej oraz własnego konta bankowego).

Konkurs nie jest skierowany do dużych organizacji lub do organizacji, które należą do tradycyjnych struktur ogólnopolskich takich jak Związek Harcerstwa Polskiego, Związek Młodzieży Wiejskiej, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci i innych.

Również nie przewidujemy udzielenia dotacji organizacjom działającym na szerszą skalę niż gmina a więc na terenie powiatu, województwa lub regionu.

Przeznaczeniem dotacji nie jest finansowanie działalności samorządowej dlatego w konkursie nie mogą startować lokalne samorządy i organizacje samorządowe, Gminne Ośrodki Kultury, Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej, Domy Kultury, a także Świetlice Wiejskie, Świetlice Środowiskowe i Świetlice Terapeutyczne będące jednostkami gminy, a także szkoły, przedszkola, biblioteki.

Sponsorzy projektu

Organizacje, które pozyskały dla swoich projektów dodatkowych sponsorów  powinny dołączyć do wniosku ich pisemne deklaracje (załącznik nr 8  - deklaracja sponsorów) każdy sponsor składa oddzielną deklarację.

Bardzo pomocny w realizacji projektu jest wkład finansowy lokalnych sponsorów w postaci:

 • nieodpłatnego użyczenia organizacji składającej wniosek pomieszczenia do funkcjonowania świetlicy/ klubu;
 • oddelegowania do pracy w świetlicy/klubu wykwalifikowanego opiekuna, trenera, instruktora, czy fachowca;
 • pokrycia opłat za koszty eksploatacji budynku, w którym będzie działać/ działa świetlica/klub;
 • pokrycia kosztów instalacji i użytkowania Internetu;
 • potrzebnych do działalności świetlicy i prowadzenia zajęć materiałów biurowych i papierniczych itd.

Dodatkowi sponsorzy nie są wymagani.

Nagroda w konkursie:

Nagrodą w konkursie jest dotacja w wysokości od 5 000 do 20 000 złotych przeznaczona na zmianę działalności istniejącej lub zorganizowanie nowej świetlicy/klubu oraz wsparcie jej/jego działalności przez okres co najmniej 12 miesięcy.

Dotacja może być przeznaczona na:

 • Instalację w  świetlicy/klubie łączy internetowych i związane z tym opłaty abonamentowe;
 • Zakup komputerów z odpowiednim oprogramowaniem niezbędnym do korzystania z Internetu;
 • Remont pomieszczeń (np. naprawa wewnętrznych tynków, modernizacja i zmiany w wewnętrznej instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i grzewczej (kominek), budowa lekkich przegród ściennych, wymiana lub wykucie dodatkowych okien i drzwi, malowanie ścian i stolarki, wymiana podłóg,). Warunek- projekt nie może dotyczyć wyłącznie remontu;
 • Podniesienie estetyki pomieszczeń i uzupełnienie wyposażenia świetlicy: w meble, dekoracje, przystosowanie do organizowania wystaw prac dzieci lub np. zdjęć robionych przez uczestników różnych zajęć;
 • Zakup książek zwłaszcza słowników, encyklopedii (również na CD), lektur szkolnych i podręczników szkolnych (nie więcej niż 1 komplet), prenumeratę czasopism, podstawowy sprzęt dydaktyczny;
 • Wynagrodzenie opiekuna świetlicy/klubu - może być wypłacane tylko w okresie realizacji projektu i działania świetlicy/klubu. Wysokość wynagrodzenia jak również zakres obowiązków zatrudnionego opiekuna jest jawna i umieszczona w budżecie projektu, do wglądu mieszkańców wsi (zobacz treść załącznika nr 2). Nie jest wymagane aby osoby pełniące rolę opiekunów świetlicy/klubu, zatrudniane przez organizację składające projekt posiadały specjalne kwalifikacje i wykształcenie;
 • Wynagrodzenia dla trenerów/ instruktorów  prowadzących szkolenia i warsztaty w ramach planu działalności świetlicy;
 • Łącznie wysokość wynagrodzeń opiekuna świetlicy/klubu i trenerów nie może przekraczać  50 % przyznanej dotacji;
 • Inne koszty związane wyłącznie z funkcjonowaniem świetlicy/ klubu.

Dotacja nie może być przeznaczona na:

 • Wynagrodzenia osób fizycznych za prace wykonane w ramach projektu ani też za każdą inną pracę (remonty i inne prace należy zlecać osobom prowadzącym działalność gospodarczą z wyjątkiem wynagrodzenia dla trenerów w przypadku organizowania specjalistycznych szkoleń).
 • Pokrycie kosztów administracyjnych, ogólnozakładowych organizacji-wnioskodawcy w całości, a nawet w części przypisanych realizacji projektu.

Fundacja zastrzega sobie prawo do weryfikowania i zmiany cen jednostkowych i wielkości zgłaszanych w projekcie zakupów.

Wsparcie dla organizacji, które wygrają konkurs:
W ramach wsparcia opiekunowie świetlic/klubów  i/lub osoby odpowiedzialne za realizację projektu a także przedstawiciele organizacji, które otrzymają od nas dotacje będą uczestniczyć w bezpłatnych warsztatach dotyczących sposobu prowadzenia i rozliczania projektów oraz w szkoleniach podnoszących umiejętności przydatne w prowadzeniu świetlicy /klubu,  a także prowadzeniu lokalnych wiejskich organizacji pozarządowych - poszerzających wiedzę w zakresie pozyskiwania sponsorów, zarządzania projektami, mobilizowania mieszkańców wsi do wspólnych działań itp.
Szczególnym wsparciem będą objęte nowopowstałe lokalne organizacje wiejskie.

Dodatkowo, na stronie internetowej Fundacji Wspomagania Wsi (www.fww.org.pl)  będą podawane informacje, pomocne w organizacji świetlicy/klubu, a na stronie Witryny Wiejskiej www.witrynawiejska.org.pl udostępnione forum, dla zainteresowanych działalnością wiejskich świetlic/klubów.

Warunki udziału w konkursie:
Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie na adres Fundacji  (Fundacja Wspomagania Wsi, 01-022  Warszawa, ul. Bellottiego 1) z dopiskiem na kopercie ,,Nasza Świetlica, Nasz Klub” w terminie do dnia 15 listopada 2007r.(decyduje data stempla pocztowego) prawidłowo wypełnionego wniosku, w wersji papierowej (formularz wniosku), z podaniem dokładnego adresu świetlicy (z kodem pocztowym oraz nazwą wsi, gminy, powiatu, województwa) razem z następującymi załącznikami:

1.  Oświadczenie osoby odpowiedzialnej za realizację projektu/opiekuna świetlicy oraz oświadczenie jego zastępcy (załącznik nr 1 – oświadczenia osób odpowiedzialnych);
2.  Imienna lista z podpisami mieszkańców wsi, świadcząca o zapoznaniu się przez nich z treścią zgłaszanego projektu, jego budżetem, współdecydowaniu o charakterze działalności świetlicy/klubu (minimum 20 pełnoletnich osób) (załącznik nr 2- podpisy mieszkańców);
3.  Potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia statutu organizacji (załącznik nr 3 - statut);
4.  Mapa sytuacyjna wsi z zaznaczonym miejscem, w którym znajduje się lub ma się znajdować świetlica/klub i z zaznaczoną największą odległością od domów korzystających z niej mieszkańców, jak również z naniesionymi miejscami zamieszkania osób odpowiedzialnych za realizację projektu. (forma mapy dowolna) (załącznik nr 4 - mapa);
5.  Plan świetlicy/klubu z podaniem jej powierzchni całkowitej (forma planu dowolna) (załącznik nr 5 - plan);
6.  Potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia co najmniej 3 letniej umowy najmu lub dzierżawy lokalu, w którym będzie działała świetlica/klub lub w przypadku posiadania lokalu kopia aktu własności (załącznik nr 6 - umowa);
7.  W przypadku organizacji, które są w trakcie rejestracji  w KRS (organizacje typu C) potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia złożonego wniosku o rejestrację (jest to załącznik nr 7);
8.  Deklaracje sponsorów (załącznik nr 8 – deklaracje sponsorów – o ile będą sponsorzy).

Zobacz instrukcję wypełniania formularza wniosku konkursowego.

Dodatkowe warunki konkursu:

 • Dopuszczalne jest ręczne, ale czytelne wypełnienie formularza wniosku;
 • Można przesłać dodatkowo, oprócz formy papierowej wniosek (wraz z załącznikami) w formie elektronicznej (mailem lub na dyskietce albo płycie CD). Nie jest to obowiązkowe;
 • Zalecane jest sporządzenie budżetu w programie Excel (pozwala to na uniknięcie błędów rachunkowych);
 • Dotacje mogą być przyznane na zmianę (ożywienie) działalności świetlic/klubów już istniejących, jak również na utworzenie nowych;
 • Dotacja powinna zapewnić działalność świetlicy/klubu przez okres co najmniej 12 miesięcy – jest to minimalny czas trwania projektu;
 • We wniosku należy przedstawić plany działalności świetlicy/klubu po zakończeniu projektu współfinansowanego przez dotację uzyskaną w konkursie, czyli na kolejne 12 miesięcy licząc od dnia zakończenia projektu (minimum 12 miesięcy czas trwania projektu, ujęty w harmonogramie działań  plus minimum 12 miesięcy kontynuacji projektu po wyczerpaniu  dotacji z FWW);
 • Organizacje, które wygrają konkurs są zobowiązane do umieszczenia opisu projektu w Atlasie Inicjatyw na Witrynie Wiejskiej (www.witrynawiejska.org.pl);

Nie będą rozpatrywane następujące wnioski, które:

 • Nie będą zawierały wszystkich wymaganych w formularzu informacji oraz wszystkich załączników  (konieczne jest podanie we wniosku dokładnego adresu świetlicy (nazwa wsi, gminy, powiatu, województwa) oraz odpowiedzialnych za nią osób);
 • Będą zawierały błędy rachunkowe takie jak źle dodane pozycje w budżecie, obliczanie wynagrodzeń za okres czasu dłuższy niż wynikałoby to z harmonogramu projektu;
 • Nie będą rozpatrywane wnioski organizacji, które nie wywiązały się z umów o dotację zawartych z FWW lub innymi organizacjami grantodawczymi (nie dotyczy projektów w trakcie realizacji);
 • Negatywnie będą oceniane wnioski w przypadku stwierdzenia, że nie były one przygotowane przez osoby wskazane we wniosku jako osoby odpowiedzialne za realizację projektu;
 • Nie będą również rozpatrywane wnioski, jeśli okaże się, że zarząd organizacji zgłaszającej nie jest zorientowany w sposobie realizacji projektu ani w treści wniosku ponieważ został on  przygotowany przez osoby spoza tej organizacji.

Ocena projektu:
Wnioski będą oceniane według następujących kryteriów:

Lp.

Kryterium

Maksymalna liczba punktów

1.   

Zgodność projektu z celami konkursu

10

2.   

Propozycja działalności świetlicy/ klubu i programu zajęć, (wzmacnianie więzi społecznych, łączenie pokoleń)

5

3.   

Oferta zajęć dla osób starszych

3

4.   

Pomoc dzieciom w odrabianiu lekcji

2

5.  

Pomoc w korzystaniu z Internetu  i w posługiwaniu się komputerem

5

6.  

Sposób zorganizowania opieki nad świetlicą (uczestnicy i sprzęt)

4

7.  

Sposób przygotowania budżetu

3

8.   

Liczba osób zaangażowanych i ilość pracy własnej włożonej w realizację projektu

5

9.   

Liczba osób korzystających z efektów projektu

3

10.   

Współpraca  z mieszkańcami i innymi organizacjami podczas przygotowania i  realizacji projektu (konsultacja społeczna) . Pozyskanie dodatkowych funduszy

3

11.   

Sposób promocji projektu

2

12.   

Pomysł na kontynuację działania świetlicy po wyczerpaniu dofinansowania Fundacji

5

Razem

50

Dodatkowe punkty dla wiosek popegeerowskich 

2

Terminarz konkursu:

Etapy konkursu

Daty

Uwagi

Ogłoszenie warunków konkursu

10 września 2007 r.

 

Termin nadsyłania wniosków

15 listopada 2007 r.

Decyduje data stempla pocztowego.

Termin rozstrzygnięcia konkursu i ogłoszenie wyników

30 stycznia 2008 r.

 

Termin podpisania pierwszych umów

od 1 lutego 2008 r.

 

Zakończenie podpisywania umów i przesyłania dotacji

do 15 marca  2008 r.

Organizacje typu C, będące w trakcie rejestracji podpiszą umowę dopiero po zarejestrowaniu.

Termin rozpoczęcia realizacji projektów i wydatkowania dotacji 

15 marca 2008 r.

Realizację projektu można rozpocząć już 1 lutego przed podpisaniem umowy o dotację ale wydatki można ponieść dopiero po otrzymaniu przelewu na konto.

Termin zakończenia projektów

14 marca 2009 r.

Dotyczy projektów rozpoczętych
15 marca 2008 r.

Termin nadsyłania sprawozdań z przeprowadzenia i rozliczenia projektów

15 maja 2009 r.

Dotyczy projektów rozpoczętych
15 marca 2008 r.

Sprawozdanie można nadesłać wcześniej, bezpośrednio bo zakończeniu realizacji projektu.

 źródło: www.witrynawiejska.org.pl 

Utworzony:2007-10-30 09:27:49
Autor:IAP - PORTAL 2 - UG ŁUKOWICA wszelkie prawa zastrzeżone © 2007