Polska   |   malopolskie   |   limanowski BIP  | Podwórko IAP | Poczta    
Strona główna > Kultura, konkursy
     
: odwiedzin serwisuMAŁOPOLSKI KONKURS INTERDYSCYPLINARNY „W.W. – WIEM WIĘCEJ"

Małopolski Konkurs Interdyscyplinarny „W.W. – Wiem Więcej” dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2007/2008. Konkurs „W.W. – Wiem Więcej” organizowany jest przez Województwo Małopolskie we współpracy z Kuratorium Oświaty w Krakowie w ramach Programu Promocji Zdolnej Młodzieży.

Małopolski Konkurs Interdyscyplinarny „W.W. – Wiem Więcej” dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2007/2008. 

Konkurs „W.W. – Wiem Więcej” organizowany jest przez Województwo Małopolskie we współpracy z Kuratorium Oświaty w Krakowie w ramach Programu Promocji Zdolnej Młodzieży.

Cele:
• Wyłanianie talentów i wspieranie uczniów zdolnych w rozwijaniu i poszerzaniu własnych zainteresowań i kompetencji.
• Motywowanie uczniów do samodzielnego poszerzania wiedzy i  zdobywania nowych umiejętności.
• Wspomaganie uczniów w praktycznym wykorzystaniu zdobytej wiedzy oraz przygotowanie ich do podjęcia nauki w szkołach wyższego stopnia.
• Motywowanie szkół do rozpoznawania i rozwijania kompetencji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz podejmowania różnorodnych działań w zakresie pracy z uczniem zdolnym.
• Promowanie osiągnięć uczniów, ich nauczycieli i opiekunów.
• Upowszechnienie wśród młodzieży postaw edukacyjnych polegających na zdobywaniu i wykorzystywaniu wiedzy z dziedzin nauki objętych programem nauczania gimnazjum.
• Tworzenie w świadomości uczniów zintegrowanego systemu wiedzy, umiejętności i postaw – holistycznego postrzegania świata.

Formuła Konkursu:
• Określa zakres tematyczny Konkursu w sposób odbiegający od tradycyjnego podziału na poszczególne przedmioty. Jest to zgodne z nowym rozumieniem struktury procesu edukacyjnego, proponowanego przez reformę systemu oświaty;
• Konkurs przeprowadzany jest w trzech etapach:
- szkolnym;
- rejonowym;
- wojewódzkim;
• Eliminacje konkursowe na wszystkich etapach będą przeprowadzane w formie pisemnej, co umożliwia uczestnikom wykazanie się posiadaną wiedzą.

Zakres tematyczny:
Tematyka konkursu oparta będzie na wybranych treściach nauczania poszczególnych przedmiotów nauczania zawartych w „Podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjum”.

Nagroda:
• Finaliści (uczestnicy etapu wojewódzkiego) oraz laureaci konkursu otrzymają zaświadczenia Małopolskiego Kuratora Oświaty, które są ważne na terenie całego kraju.
• Laureaci konkursu przyjmowani będą do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej, niezależnie od obowiązujących w niej kryteriów, na mocy § 8 ust. 8  rozporządzenia MENiS z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26, poz. 232).
• Laureaci konkursu otrzymają nagrody i wyróżnienia ufundowane przez Województwo Małopolskie.

Do Konkursu mogą przystąpić uczniowie szkół gimnazjalnych z terenu województwa małopolskiego.

Szkoła zgłasza swój udział w konkursie poprzez przesłanie do odpowiedniej komisji rejonowej protokołu z przebiegu etapu szkolnego konkursu. Wykaz Komisji rejonowych jest dostępny w załączniku nr 3 do Regulaminu konkursu.

Dyrektor szkoły przekazuje do odpowiedniej dla siedziby szkoły komisji rejonowej konkursu (załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu) prace uczniów, którzy uzyskali co najmniej 45% punktów oraz protokół z przebiegu eliminacji szkolnych, zgodnie z wzorem protokołu (załącznik nr  2 do Regulaminu konkursu), w terminie określonym w harmonogramie przebiegu konkursu (załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu).

Etap szkolny - 30 listopada 2007 r.
Etap rejonowy - 18 stycznia 2008 r.
Etap wojewódzki - 3 marca 2008 r.
Uroczyste zakończenie konkursu - 11 kwietnia 2008 r.
Szczegółowy harmonogram przebiegu konkursu określa załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu.

Informacje dotyczące organizacji, przebiegu i wyników konkursu będą przekazywane wyłącznie przez stronę www.kuratorium.krakow.pl z wyjątkiem informacji o liczbie punktów uzyskanych w etapie rejonowym, które będą ogłaszane na stronach internetowych szkół będących siedzibami komisji rejonowych.

Zobacz załączniki !!!

źródło: www.malopolskie.pl

Utworzony:2007-10-31 07:14:23
Autor:IAP - PORTAL 2 - UG ŁUKOWICA wszelkie prawa zastrzeżone © 2007